Системи безпеки

Системы безопасности

Охоронний бізнес

Зразок 16

Зразок 16

Договір N _______
про надання охоронних послуг
(Приблизний)

Місто ____________________ ____________ 20 __ р.

_______________________, Іменований надалі (Замовник), в особі
________________________________, Який діє на підставі Статуту, з
одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю Приватне
Охоронне Підприємство "___________", ліцензія N (термін дії до ______),
діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому (Виконавець), в
особі Генерального директора ___________________________, з іншого
боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Замовник передає, а Виконавець бере на себе
зобов'язання з охорони будівлі _______________________________,
що знаходиться за адресою: г.__________, ул._____________, д.____.
1.2. Предметом Договору є надання охоронних послуг у
метою захисту законних прав та інтересів Замовника, які включають:
- Захист життя і здоров'я співробітників Замовника на об'єкті в робочий
Водночас, за умови виконання Замовником правил техніки безпеки
праці;
- Охорону території та майна, що належать Замовнику на праві
власності або оренди;
- Підтримка порядку на об'єкті Замовника.
1.3. Для забезпечення належної охорони, безпечного режиму роботи
співробітників, збереження майна Замовника Виконавець бере на
себе зобов'язання, передбачені п. 3.2 цього Договору, а
Замовник - зобов'язання, передбачені п. 2.2 цього Договору.
1.4. Надання послуг здійснюється за адресою, вказаною в п. 1.1
цього Договору.
1.5. Замовник при висуванні вимог до здійснення Виконавцем
охорони, а Виконавець при здійсненні охорони керуються
Інструкцією, оформленої як Додатки N 1 до цього Договору.
1.6. Вид охорони визначається додатковою угодою Сторін,
виходячи з принципів надійності і доцільності, і оформляється
Додатком N 2 до цього Договору.
1.7. Розмір, порядок і термін оплати Замовником послуг Виконавця
визначаються Сторонами у додатковій угоді і оформляються
Додатком N 2 до цього Договору.
1.8. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються щомісячно, в
термін, передбачений Додатком N 2 до цього Договору.
1.9. Додатки N 1 і 2 є невід'ємними частинами цього
Договору і набувають чинності одночасно з ним. Зміна Додатків
здійснюється Сторонами після спільних консультацій та переговорів.
Зміна в цілому або в будь-якій частині одного або декількох
Додатків, зазначених у цьому Договорі, не змінює сам Договір.
1.10. За згодою Сторін Виконавець може прийняти на себе
здійснення додаткових видів послуг з охорони. У цьому випадку
Сторонами вносяться відповідні зміни до додатків.
1.11. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони
оформлені в письмовій формі і підписані обома Сторонами.
1.12. Цей Договір складено у двох примірниках (по одному для
кожної Сторони Договору), що мають однакову юридичну силу.

2. Права і обов'язки Замовника

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Вносити пропозиції щодо поліпшення організації роботи
Виконавця.
2.1.2. Вимагати відшкодування збитків, понесених з вини співробітників
Виконавця при відповідному встановлення провини останніх у рамках
чинного законодавства.
2.1.3. Вимагати належного виконання Виконавцем умов
цього Договору.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно надавати Виконавцю необхідну інформацію
для здійснення зобов'язань за Договором.
Інформація про проведення робіт на об'єкті, що охороняється повинна бути
повідомлена Виконавцю не пізніше триденного строку до їх початку.
2.2.2. Обладнати місця несення служби технічними засобами
зв'язку та сигналізації.
2.2.3. Своєчасно оновлювати перебувають на посаді зразки
пропусків, підписів, пломб і т.д.
2.2.4. Своєчасно оформляти заявки та разові перепустки.
2.2.5. Забезпечити вільний доступ співробітникам Виконавця в місця
загального користування, в тому числі до встановлених телефонами і засобам
пожежогасіння.
2.2.6. Своєчасно здійснювати оплату за Договором.
2.2.7. Негайно повідомляти Виконавця інформацію про виявлені
недоліки або порушення в діяльності служби охорони для
негайного вирішення питання та прийняття відповідного рішення.
2.2.8. Забезпечувати неухильне дотримання усіма співробітниками
Замовника внутрішньооб'єктового режиму відповідно до затверджуваної
Сторонами Інструкцією (Додаток N 1), що є невід'ємною частиною
цього Договору.
2.2.9. Виділити для співробітників охорони чергове приміщення і робоче
місце, обладнати їх необхідними меблями для роботи, короткочасного
відпочинку, прийому їжі та зберігання форменого одягу.